Uskottavaa vai totta

Bilasse-kauppa hyödyntää teknologiaa, psykologiaa ja matematiikkaa väärin

  • Kuva 1. Erilliset havainnot asioista pohjustavat useamman kuin yhden muun ajatuksen tulemista tietoiseen mieleen.
    Kuva 1. Erilliset havainnot asioista pohjustavat useamman kuin yhden muun ajatuksen tulemista tietoiseen mieleen.

Monet Bilassen työntekijät eivät mitä ilmeisimmin halua olla vain suorittavan työn tekijöitä ja muiden ihmisten palvelijoita, vaan he haluavat olla osana jotain sellaista, joka saa heidät tuntemaan olevansa jotain erityistä, joka yhdistää heitä sosiaalisesti ja joka viehättää heitä yksilöinä (intellektuellisti ja viihteellisessä mielessä). Kassatyö ja tavaroiden siirtely ei tarjoa tätä, vaan se mikä Bilassen työntekijöitä viehättää, liittyy teknologian, psykologian ja matemaattisten mallien hyödyntämiseen ihmisten käytöksen seurannassa, muokkaamisessa, analysoimisessa, selittämisessä ja erityisesti ennustamisessa. He eivät kuitenkaan pysty tähän pelkästään keskenään.

Toiminnan takaisinmallintaminen osoittaa, että kyse ei ole satunnaisista kokeiluista, joilla saa aikaa kulumaan, vaan systemaattisesta ja vuosien ajan jatkuneesta metodien ja keinojen kehittelystä, kohteiden joutuessa alttiiksi kokeilujen ja jo vakiintuneiden menetelmien aiheuttamalle stressille, mielipahalle, kognitiivisten toimintojen häiriintymiselle ja näiden kautta mm. immuniteettipuolustuksen kuormittumiselle, elimistön metaboliikan häiriintymiselle, käytöksenpiirteiden muuntumiselle ja erheellisille uskomuksille siitä, kuka häneen tällä tavoin vaikuttaa. Käytöksen muutos, elimistön oireilu ja julkinen arvailujen esittäminen voivat johtaa spiraalimaiseen maineen vahingoittumisen kierteeseen.

Viitatessa erityisesti Bilassen työntekijöihin, osoittaa heidän tietynlaisen osallisuuteensa mm. se, kuinka he toistuvasti käyttävät aiemmin johonkin tiettyyn työntekijään liittämiään "ankkureita" (vrt. neurolingvistisen ohjelmoinnin eli NLP:n termiin: "Ankkuri on muistuttava, laukaiseva ärsyke (ulkoinen merkki, kuva, aistimus, sana), joka linkitetään tiettyyn kokemukseen, niin että ankkuri vie suoraan tuohon mielentilaan tai reaktioon.") joko ohjatakseen kohdeyksilön mielentilaa tiettyyn suuntaan tai liittyäkseen mukaan kohdeyksilön toisaalla jo nostattamaan mielentilaan. Vaatii erityistä koordinointia työntekijöiden ja muiden osallistujien kesken, että saadaan luotua nämä mielentilaan vaikuttavat ankkurit ja jotta voidaan olla liittämättä samoja ankkureita useisiin eri Bilassen työntekijöihin.

Toimintaan osallistuvien tietoon eli siis myös Bilassen työtekijöiden tietoon on saatavilla reaaliaikaisesti (ja samalla luvattomasti) se, mitä on nähtävillä kohdeyksilön tietokoneen monitorilla, mikä mahdollistaa sen helpomman selvittämisen, missä mielentilassa kohdeyksilö on tai tulee olemaan tai ainakin mitä asioita hänen mielessään on vast'ikään aktivoitu ja mihin voi täten liittää muita ajatuksia (ei pysyvää yhdestä kerrasta, mutta toiminnan systemaattisuus pyrkii varmistamaan sen, että "asiaan palataan vielä"). Ts. Bilassen työntekijät eivät toimi tässä pelkästään sen arvauksen varassa, josko kohdeyksilö olisi lukenut tai katsonut jonkun tietyn ajankohtaisen uutisen, vaan he tietävät täsmälleen ja varmuudella, mitä on luettu ja milloin.

Bilassen työntekijät pystyvät olemaan varautuneena kohdeyksilön mielentilan olemiseen tietyllä tapaa aktiivisena riippumatta siitä, onko kohdeyksilö aiheuttanut itselleen tietyn mielentilan vietettyään pitkään aikaa jonkin tietyn aiheen äärellä Internetistä lukien vai onko kyse jostain, joka aiheutettiin juuri hetkeä ennen kuin hän pääsi viimeiselle suoralle ennen Bilasseen saapumista. Mielentila ei viittaa tässä sellaiseen, minkä voisi kuvailla yhdellä adjektiivilla, vaan se on enemmänkin jonkinlainen profiili, joka muodostuu erityisen aktiivisena olevista ajatuksista ja tiettyihin ajatuksiin (mielteet, symbolit, eleet, sanat ym.) liittyvistä tietynlaisista tuntemuksista, sekä mahdollisesta moduloivasta, kauttaaltaan vaikuttavasta tunnetilasta.

Ennustettavuus tulee kuvaan sitä kautta, että kohdeyksilöstä kertyy eri tietolähteiden kautta niin paljon analysoitavissa olevaa tietoa, että sen perusteella voidaan määrittää paljon muutakin kuin pelkkiä todennäköisyysarvoja sille, minä päivänä soijamaito on lopussa ja hakeeko kohdehenkilö tuotteen mistä kaupasta. Lisäksi, pienehkön kaupungin ollessa kyseessä, ei vaihtoehtoja eri asioiden tekemiseen, varsinkaan pyörällä kuljettaessa, ole kovin monia. Kriittistä tähän ennustettavuuteen liittyvien väittämien osalta on mm. se, missä määrin väitetään tietoa vuotavan muista kaupoista ja mitkä ovat kohdehenkilön elämän muut aktiviteetit ja mihin aikoihin hän niitä suorittaa. Siltikin, väittämänä on, että Bilassen työntekijöiden käyttöön on vuosien aikana päätynyt niin paljon tietokoneavusteisessa ennustamistarkoituksessa hyödynnettävää tietoa, että sen pohjalta voidaan luoda työvuorolistoja, joissa esiintyvät juuri ne henkilöt, jotka täsmäävät kohdehenkilön tulevaan mielentilaan, eikä heitä täten tarvitse erikseen kutsua kotontaan työpaikalle 15 minuutin ajaksi - tätäkin voi olettaa tapahtuneen. Mitä enemmän "ankkuroituja työntekijöitä" on ja mitä enemmän työntekijöitä on paikalla yhtä aikaa, sitä todennäköisemmin kohdehenkilön mielentila ja aktiivisena olevat ajatukset voidaan saada täsmäämään ostosreissulla läsnä oleviin, soveltuviin työntekijöihin. Tällä on mm. se merkitys, että näistä henkilöistä tulee muutaman altistumiskierroksen jälkeen kohdehenkilön mielen kannalta entistä merkityksellisemmän tuntuisia ja samalla myös näiden henkilöiden läheisyydessä olevat, jotenkin erityiseltä, erikoiselta tai poikkeukselliselta tuntuvat asiat nousevat ympäristöstään herkemmin esiin ja sitä kautta lisää kohdehenkilöön vaikuttamaan.

Toimintaan osallistuvat Bilassen työntekijät muodostavat eräänlaisen entiteetin, jolla on muiden osallistujien suhteen sitä enemmän merkittävyyttä, mitä enemmän he pystyvät sisällyttämään Bilasseen sisälle aina samankaltaisesti vaikuttavia ankkureita, väliaikaisemman oloisia asioita, jotka ohjaavat kohdeyksilön mieltä tai viittaamaan johonkin, joka on Bilassen läheisyydessä. Periaatteessa kaikki mikä on liikuteltavissa tai ympäristöstään esiinkorostettavissa, on mahdollisesti käyttökelpoista, mukaan lukien toimintaan osallistuvat venäläiset turistit, pihalla olevien autojen rekisterinumerot ja läheinen lenkkeilyreitti, jossa kohdeyksilö kävi juoksemassa tunti ennen Bilasseen saapumistaan. Tämän kaiken hallitseminen ja käytön koordinoiminen vaatii jonkinlaista tietojärjestelmää, koska hyvin harva ihminen kykenisi muistamaan edes nimeltä kaikkia esineitä, joita toiminnassa käytetään tiettyyn kohdeyksilöön liittyen. Tämä voi olla kaukana (suomalaisen) median luomasta todellisuudesta, mutta ohjelmistoteknisessä mielessä tässä ei ole mitään ihmeellistä (kaikki tarvittava projektinhallintaohjelmista pilvilaskentapalveluihin ja dataloggereista mobiilikäyttöisiin tehtävänjakosovelluksiin on heti saatavilla).

Osa toiminnasta ei perustu niinkään paljolti teknologian hyödyntämiseen yksittäisten suoritusten osalta, vaan osallistujilta vaaditaan lähinnä sen varmistaminen, että kohdeyksilö päätyy tietylle kassalle, jossa hän tulee yli minuutin ajan altistuneeksi jonkin tietynlaisia (mielen) ankkureita kerryttäneen henkilön olemukselle ja samalla muille ympäristöön varta vasten sijoitetuille ihmisille ja esineille. Ennen kassoilla asti pääsyään kohdeyksilön liikkeitä hyllyrivien välissä voidaan kuitenkin seurata mm. sen perusteella, mitä signaaleita hänen älypuhelimensa jättää ympäristöönsä, minkä perusteella jo pelkästään voi useiden erillisten seurantajaksojen aikana muodostaa ennusteita esim. siitä, mitkä tulevat olemaan hänen tulevia kulkureittejään, hienoisesti ohjastettuna tai ilman ohjastusta. Kohdeyksilön tulevan toiminnan ennustamisen mielessä kohdeyksilön toiminnan seuraamisessa ei ole (ehkä mitään) katkoja, eikä tiedonkeruu rajoitu vain kaupassa olemisen hetkiin. Kohdehenkilön mielessä aktivoituneista ostosideoistahan on saatu eräänlainen ennakkotieto jo useita päiviä ennen kuin varsinaisesti lähti kauppaan jotain elintarviketta hakemaan – tai se voidaan saattaa hänen mieleensä esim. kuvassa 1 olevaa tekniikkaa käyttäen juuri tovi ennen hänen kauppaan lähtemistään tai sinne matkalla ollessaan.

Kuvassa 1 on eräs hienostuneemmista tekniikoista (sama algoritmina: http://jsfiddle.net/persilj/5d5BR), minkä avulla on ymmärrettävissä, että kyse ei ole vain ”yksi havainto, yksi tietty ajatus”-tyyppisestä altistumisesta, vaan jokainen havaittavaksi tarkoitettu asia valmistelee osaltaan useamman kuin yhden muun ajatuksen "valmistumista".

--

Liekö sitten kyse samantapaisesta ongelmasta kuin puoluejohtajilla on toisinaan edessään, lukiessaan puolueensa jäsenten toilailuista, vai läpi osallistujien jaetuista asenteista ja yhteisistä pyrkimyksistä – keskushahmon puuttuessa – että tilastollisesti tarkasteltuna olisi havaittavissa, että toimintaan osallistuvat käyttäjät käyttävät runsaasti tiettyä samaa symboliikkaa, johon on aiemmin pyritty ehdollistamaan jotain iljettävää. Vaikuttaa kuitenkin olevan niin, että mitä töykeämmäksi yksittäinen häiritseväksi luokiteltava asia menee, sitä todennäköisemmin sen suorittaja on joku muu kuin Bilassen työntekijä. Tämä on enemmänkin nykyhetken tila, aiemmin raja ei ollut samalla tapaa tilastollisesti esiin saatavissa, mutta on kuitenkin olennaista huomioida, että bilasselaiset ovat olleet pohjustamassa toimintaa merkittävässä määrin ja osallistuvat siihen edelleen.

Bilasselaiset ym. ovat pyrkineet korostuneesti mm. konkretisoimaan kohdeyksilön koulutukseen liittyviä termejä ja abstrakteja käsitteitä johonkin ihan höpöön, joihin ajatuksia saadaan johdateltua esim. sijoittelemalla kohdeyksilön todennäköisesti ohikulkemien hyllyjen reunoille esineitä sillä tapaa, että ne joko sellaisenaan tai jonkin muun huomioitavissa olevan asian kera saavat "ajatuksia sotkuun". Tämä sellaisenaan ei olisi sen vakavampaa kuin mikä tahansa pieni sanaleikki, mutta tällainen häirintätoiminta ei rajaudu pelkästään Bilassen sisätiloihin, vaan se jatkuu päivittäin muissa yhteyksissä - kuitenkin siten, että muut osallistujat pystyvät suoraan tai välillisesti käyttämään samaa tietojärjestelmää kuin bilasselaiset, jotta voivat pysyä ajan tasalla siitä, mitä häirintätekoja tehtiin, milloin ja minkä aikaa jotain voi todennäköisesti vielä hyödyntää ("kuinka kauan se on vielä kuuma") eli tarvitaanko suuri vai pieni signaali, jotta saadaan jossain toisessa kontekstissa palautettua aiemmin Bilassessa aktivoitu ajatussotku tai symboli esiin tms. Variaatioita on moneksi.

Vuosien aikana toiminnan sävy on vaihdellut erittäin töykeästä, melkeinpä musertavan töykeästä, melko hienostuneeseen toimintaan, mutta tätä hienostunutta toimintaa ei ole koskaan jatkunut edes kolmen perättäisen käyntikerran verran. Toiminnan sävy viittaa eräänlaiseen pelkistykseen, joka olisi tehtävissä jokaisen kohdeyksilön Bilassessa käymisen kohdalta erikseen, alkaen kauppaan menon suunnittelusta, sinne menemiseen, siellä asioimiseen, sieltä poistumiseen ja takaisin lähtöpaikkaan palaamiseen. Toiminnan sävyn muodostaisi täten mm. se symboliikka, mitä on käytetty kohdeyksilön mieleen vaikuttamiseen ja se, kuinka jyrkästi kohdeyksilön mielialaa on koetettu tuuppia pois mielekkäiltä raiteilta.

Aggressiivisimmillaan toiminta on usein silloin kun kohdeyksilö on jotenkin erityisen alttiissa tilassa pysyväluonteisten muistijälkien syntymisien kannalta (esim. väsyneenä tai hiukan liikaa stressiä vähentävää ashwagandhaa ottaneena). Olisi tilastollisesti osoitettavissa, että toimintaan osallistuvat käyttävät runsaasti tiettyä samaa symboliikkaa, johon on aiemmin pyritty ehdollistamaan jotain iljettävää, sekä he pyrkivät johdattamaan ajatuksia aina uudestaan ja uudestaan joko aiempiin heikkouden hetkiin (nuutunut, tukka huonosti, vaatteet epämukavat yllä tms.) tai tiettyihin samoihin teemoihin, joista mitä ilmeisimmin on pyritty tekemään (heikosti onnistuen) dominoivia ajatuksia kohdeyksilön mielessä (rasismista Virginia Techin massamurhaan ym.). Jos kohdeyksilö on "liian hyvässä vireessä", keinovalikoima yleensä muuttuu, koska tuolloin kohdeyksilön mieli on sen verran hyvin puolustuskykyinen, että tämä ehtii sekä rationalisoinnin, että stressihormonien tyynnyttävän vaikutuksen kautta käsitellä monenlaisen häneen kohdistuvan häirinnän ennen kuin se ehtii kunnolla vaikuttamaan - mikä jättää jäljellä karkeampia keinoja kuten esim. äänien ja räikeiden värien käytön.

Tietojärjestelmäavusteisuus, kohdeyksilön toiminnan ennustettavuus, vuosia jatkunutta, iljettävyys toiminnan sävyssä, koordinoitu toiminta, muidenkin kuin bilasselaisten osallistuminen lisääntyvässä määrin, maineen vahingoittuminen, stressaavuus, elimistön toiminnan sekoittuminen, ajanhukka itsepuolustusmielessä ja sitä kautta ajan lainaaminen itselle tärkeiltä asioilta.. Näistä yhdessä muodostuu se, mikä vahingoittaa kohdeyksilöä monella eri tavoin.

Verrattaessa mielen- ja elimistön tilaa ennen Bilasseenpäin lähtemistä ja sieltä takaisin tulemista, voi kohdehenkilö huomata joka kerta tapahtuvan enemmän tai vähemmän kolmen merkittävimmän stressihormonin aktivoitumista (ks. esim.  
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/19/adrenaline-cortisol-stress-horm...), mikä ei ole enää pitkään aikaan johtunut pelkästään siitä, että olisi ollut suoria näkö- tai kuulohavaintoja (tai haptiikkaan tai kinesteettisyyteen perustuvia havaintoja), vaan stressireaktioiden laukeamiseen vaikuttaa myös tuolloinen mielensisältö ja ajatukset, joiden esiin tulemiseen ei vuosia jatkuneen kokeilu-, häirintä- ja ennustamistoiminnan jälkeen tarvita enää niin voimakkaita ärsykkeitä kuin aiemmin. Tämä aiheuttaa suoraan mm. sen, että kortisoli-hormoni on tarpeettoman usein tarpeettomasti koholla, mikä ilmenee viiveellä mm. lisääntyneenä hiilihydraatin tarpeena, vetämättömänä olona ja kognitiivisten kykyjen jonkin aikaa kestävänä lamaantumisena. Tätä pahentaa se, jos käyttää ravintonaan sellaisia kasviksia, jotka estävät esim. kilpirauhashormonien valmistumista tai toimintaa, jolloin ei auttaisi sekään, mikä muutoin auttaisi eli elimistön toimintaa mukavasti normalisoiva lenkkeily.

Käytännössä bilasselaisten osallisuus kuvailtuun toimintaan on johtanut myös siihen, että elimistönsä ja mielensä itsepuolustustarkoituksissa kohdehenkilön on ollut tarpeen käyttää ja etsiä lisää soveltuvia energisoivia ja stressiä lieventäviä luontaistuotteita ja ravintolisävalmisteita, joista ensin mainittujen pitkäaikaisvaikutuksista ei kukaan ole aivan varma, vaikka ne yleisesti käytössä ovatkin (esim. teaniini, tulsi, brahmi ja ashwagandha).

Tällaisesta pitäisi saada niin suuri korvaus, että se saisi bilasselaiset miettimään edes sen verran, kuinka monta korvaussummaa he kykenevät maksamaan ennen kuin ollaan ihan konkurssikypsiä. Pienisummainen ostoseteli tai kertaluonteinen ilmainen ostosralli, jonka aikana saa täyttää kärryn löytämillään esineillä ei aivan riittäisi kattamaan aiheutettua haittaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat