Uskottavaa vai totta

Osallistujat

  • Kuva 1. Uudenlaiset kansalaistaidot
    Kuva 1. Uudenlaiset kansalaistaidot

Tietojärjestelmät pystyvät pitämään "mielessään" epävarmoja todennäköisyyksiä pitkän aikaa, mistä johtuen nykyajan lapsen on käytännössä varsin mahdoton saavuttaa aikuisikää ilman, että geneettisiin ym. algoritmeihin pohjautuvat simulointimallit tuottavat kaiken saatavissa olevan tiedon perusteella erilaisia skenaarioita, jotka esittävät minkälaisin vaikuttein lapsi saadaan kasvatettua juuri tietynlaiseksi. Triggerinä todennäköisyyden varmistumiselle voi toimia kertaalleen tapahtunut käytöstä analysoivan valvontakameran ohi kulkeminen 17 vuotta sen jälkeen, kun yksilö otettiin Osallistuvien tarkasteluun mukaan. Tietojärjestelmän ei ole välttämätön ymmärtää aikaa kuten ihminen on pakotettu se käsittämään, vaikka se aikaleimoja käsitteleekin, joten se voi käsitellä eilistä ja viimevuotista kuten eilistä ja toissapäiväistä.

Kun Osallistuvia on paljon ja yhteiskunnan ja ympäröivän maailman kehitys tunnetaan pitkälle tulevaisuuteen, voidaan yksilöön kohdistuva vaikuttaminen aloittaa takaperoisesti aloittamalla sen määrittämisestä mihin pyritään ja jatkaen siitä sitten kohti sitä hetkeä, missä yksilö elää juuri nyt, miettien siinä samalla miten mikäkin tavoiteltu muutos saadaan aikaiseksi. Psykologista vaikuttamista on ollut paljon jo pitkään (itselläkin tuossa psykologian oppikirja vuodelta 1909 eli yli sadan vuoden takaa) ja onhan Suomessa opiskeltavana esim. kognitiotiede, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden taustalla olevia tiedonkäsittelyn mekanismeja, joka on koulutusohjelmana perustettu jo vuonna 1988. Sitä ennen ovat tunnetuksi tulleet mm. kognitionismi, tekoälytutkimus, mielenfilosofia ym. Näitä tosin ei hyödytä mainita esim. virallisesti psykiatrisessa tarkkailussa ollessa, koska siellä ei vielä ole ymmärretty kunnolla edes sitä, mitä on ICT.

Osallistuvia voi ajatella olevan pelkästään Suomessa, tänään, tällä minuutilla laskettuna niin paljon, että heitä riittää jokaiseen erilaiseen ammattiryhmään. He ovat ihmisiä, joiden "elämänkouluun" sisältyy mahdollisesti jo varhaisessa vaiheessa sen ymmärryksen saavuttaminen, mitä on erilaisten perusteiden nojalla välttämätöntä tehdä, jotta elämä Suomessa voi Osallistuvien ja vähän muidenkin osalta jatkua sopivanlaisena, vaikka se poikkeaisi siitä, mitä laki sallisi/kieltäisi (tietomurrot, ryhmien kiihottaminen, toimivallan väärinkäyttö, asioiden kertomatta jättäminen ym.) Osallistuvat ovat myös tavallisia ihmisiä paremmin tietoisia siitä, mihin erilaiset enemmän ja vähemmän vaikuttavat tahot ovat suuntaamassa ensi viikolla, vuoden kuluttua, jopa 30 vuoden kuluttua eli mitä muutoksia ja uutta on odotettavissa milloinkin.

Tietämyksen yleensäkään olemassa oleminen siitä, mitä tapahtuu kymmenien vuosien kuluttua, tulee selkeämmäksi tiedostamalla se mahdollisuus, että johtavassa asemassa olevat tahot pyrkivät tekemään johtamisen mahdollisimman helpoksi ja helpointa se on, kun ei tarvitse suunnitella asioita kiireessä, vaan delegoi asioiden toteuttamista eräänlaisen dynaamisesti muokkaantuvan käsikirjoituksen mukaan ja keskittyä itse esiintymistaitojen kehittämiseen. Ns. tavalliset kansalaiset tapaavat ajatella, että nimeltä osoitettavat ryhmät ja ryhmittymät olisivat jotenkin omanlaisiaan ja mahdollisesti toisiaan vastaan tyyliin "elinkeinoelämä vastaan työtätekevät", mutta se on monilta osin vain näytelmää. Sitä mitä ei ole jo ennalta sovittu, tulee tietojärjestelmien toimesta lasketuksi ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin lajitelluiksi, mistä eri osapuolet voivat sitten keskenään valita, minkälaisen lopputuleman puolesta he haluavat vetää läpi näytelmän.

Sitä mukaa kun ihmisiä tulee tietoiseksi näistä näytelmistä, erilaisista talousraamien asettamista reunaehdoista ja siitä, miten Suomi on erilaisista hallituskokoonpanoista huolimatta toiminut aika lailla samankaltaisesti vuosikymmenestä toiseen, he päätyvät ajattelemaan, etteivät he itse näe mitään vallankumouksen arvoista - tätä pönkittää Ilta-Sanomien ajoittain julkaisemat valokuvat pommitetusta Helsingistä ja uudelleenrakentamisen hitaudesta. Ero havainnoijissa on siinä, että tietämättömämmät näkevät tanssin askeleita vain kaksi askelta kerrallaan, unohtaen näkemänsä sitä mukaa, kun tanssi etenee.

Tietoa ihmisestä oliona selvitystyönä tai tuotettuna ongelmana.

Turvatakseen elinvoimaisuutensa Osallistuvat pyrkivät haalimaan käyttöönsä uutta tietoa mm. ihmisestä oliona niin aivotoiminnan, käytöksen kuin elimistön metaboliikankin suhteen, sillä tällä tavoin on helpompi tietää, miten esim. saadaan tietty henkilö valitsemaan kaupan hedelmäosastolla juuri se yksittäinen hedelmä, joka on peräisin siltä plantaasilta, jolla oli käytössä sitä tiettyä tuholaistentorjunta-ainetta, jota tiettyyn muottiin sopivan yksilön elimistö ei siedä sairastuttamatta yksilöä kahdeksi seuraavaksi päiväksi ja juuri ennen jotain tärkeää tapahtumaa, johon hänet oli tarkoitus osallistua.

Osa Osallistuvien hankkimasta tiedosta on sellaista, että sitä voi soveltaa aineistopohjaiseen vertailevuuteen perustuen, mutta toisinaan on tarpeen seurata jotain yksilöä vuositolkulla, jotta selviää sopivatko matemaattiset, matkan aikana tarkennetut algoritmit yksilön ennalta arvioituun käytökseen. Ja koska yksilöt eivät toimi aivan niin uniikisti kuin saattavat luulla, täten varmistettua tietoa voi tutkimusjakson ja analysointivaiheen jälkeen soveltaa muihinkin ihmisiin. Pitkään kestäville tutkimuksille on oma terminsäkin, joka on vähemmän yllättävästi "pitkäaikaistutkimus".

Eräs Osallistuvien suosituimmista tutkimuskohteista on sen selvittäminen, miten ns. normaali ihminen eroaa sellaisesta, johon vaikuttaa näennäisesti tai diagnosoidusti täsmäävän jokin psykiatriseen luokitteluun sisältyvä. On saatettu jopa tehdä valinta koetella tämän tietyn kohdeyksilön osalta sitä, miten tämä oppii ja käyttäytyy tietyissä tosielämältä tuntuvissa olosuhteissa, jotka ovat kuitenkin jossain määrin ja joiltain osin keinotekoisesti tuotettuja, sillä näiden keinotekoisuuksien avulla saadaan hienostettua algoritmeja, jotka tuottavat ennakoivia arvauksia siitä, mitä missäkin tilanteessa tulee tapahtumaan tai mitä valintoja tietynlainen yksilö tekee.

Joku on saattanut olla ollut läpi elämänsä kahtalainen eli jotkin elinympäristölliset, ravitsemukselliset, ihmissuhteelliset ja aistittavat tekijät vaikuttavat suuresti siihen, minkälaisena persoona näyttäytyy muille ihmisille ja kuinka itse kokee itsensä. On ollut hyvin erikoista, kuinka sama ihminen on voinut olla esim. ala- ja yläasteen ATK:n ja matematiikan tunneilla stara, joka opettaa muita oppilaita ja joka laskee matematiikkaa huippunopeasti, ollen innokas vastaamaan opettajan kysymyksiin, ajautuu toisinaan päinvastaiseen olotilaan, jossa hän on hajamielinen ja helposti johdateltava päättelykyvyn laiskuuden vuoksi. Kanssaihmisiä on voinut hämmentää paljonkin se, että toisinaan samalla ihmisellä voi olla ns. hyvä pelisilmä koulun jalkapallojoukkueessa pelatessa, mutta sitten jonkin sisäisen muutoksen seurauksena kadottaa joksikin aikaa kyvyn hahmottaa, mikä on oma rooli joukkueessa ja missä rajoissa olisi suotavaa liikkua kentällä. Kun hän sairastaa flunssaa tai jotain äreämpää kuten angiinaa, keho reagoi tuottamalla erittäin hyvän olon ikään kuin elimistö olisi valkosolujen lisääntyessä saanut tilaisuuden poistaa jokin sellainen tekijä, joka on vienyt siltä voimavaroja. Rokotevastaiset tahot saattaisivat esittää väittämän, että kyse on valtaapitävien suorittamasta ihmiskokeilusta.

Elämänsä ohjaamisen ja siinä ohjautumisen kannalta on paljon merkitystä, käykö toisinaan niin, että menettää ajoittain kyvyn päätellä laadukkaasti, toimii usein paremmin stimuloituna ollessaan, on herkkä primingsignaalien vaikutuksille, eikä kukaan ole ymmärtänyt riittävästi tavanomaisesta häneen kohdistuvasta kasvatuksesta (vanhemmat). Kun parempaan tulkintaan kykenevät ulkopuoliset keskustelevat erikoisesti käyttäytyvästä soveltuvien asiantuntijoiden kanssa, heille saattaa alkaa valjeta alustava ymmärrys siitä, miten tämän aivojen ja muun elimistön yhteispeli tuottavat käytöksen muutoksen, miksi se kestää sen aikaa kun kestää ja mikä sen laukeamiseen vaikuttaa. Tällaista yksilöä kohtaan on houkuttavaa toimia pelillistävästi eli saada tämä yksilö tekemään juuri sellaisia valintoja, jotka johtavat hänet sopivassa iässä soveltuvan, tosielämältä tuntuvan ”testiympäristön” äärelle (esim. opiskelemaan tiettyä alaa tietylle toiselle paikkakunnalle).

--

Kuva 1 ilmentää eräänlaista sapluunaa sellaisten kansalaistaitojen vaiheittaiseksi kerryttämiseksi, joiden hankkijaa Osallistuvat saattaisivat keskinäisissä puheissaan luonnehtia terroristiksi, sillä henkilö, jolla on kyky purkaa selittävästi auki Osallistuvien toimintaa ja joka kykenee viestimään osallistavan vaikuttavasti, voi murskata hajalle järjestelmät, joita ollaan kehitelty ja hienosäädetty useiden vuosikymmenien ajan. Järjestelmä ei viittaa tässä niinkään konkreettisiin tietojärjestelmiin, vaan mm. erilaisiin käytäntöihin ja toimintamalleihin, joita noudetaan koulutuksessa, työelämässä, erityisryhmiä kohdatessa, yksilöitä käsiteltäessä, hankkeissa, projekteissa, hankinnoissa, investoinneissa ym. Näitä tässä mielessä oleellisia kansalaistaitoja ovat mm. data-analyysin perusteet, psykologisten haitantekokeinojen tunnistaminen, ohjelmointiteknisesti taitava verkko- ja mobiilisovellusten teko, sosiaalisen median välineiden strateginen hallinta, argumentointitaito ja esiintymistaito, vastaanväittämistaidot, selvyys ihmisen biologiasta ainakin pääpiirteittäin, tunneälyisyys ja looginen päättelykyky, itseilmaisuun soveltuvien sovelluksien käytön perustaidot, kulkuvälineidenajotaito ja historiantaju. Nämä siis omana lyhytlistana, joka täydentyisi kyllä, jos sitä kävisi tarkasti miettimään. Lukija voi kokea toisenlaisen kollaasin olevan toimivamman.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat